Share
A doua sesiune de finanțare nerambursabilă pentru proiecte dedicate Centenarului adresată ONG-urilor

A doua sesiune de finanțare nerambursabilă pentru proiecte dedicate Centenarului adresată ONG-urilor

Ministerul Culturii și Identității Naționale a lansat un nou apel public pentru finanțarea nerambursabilă a manifestărilor/acțiunilor/proiectelor culturale dedicate aniversării Centenarului României (1918-2018) şi a Primului Război Mondial. Pot aplica entități persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial, care nu au primit finanţare în prima sesiune.

Bugetul disponibil pentru aceasta sesiune este de 4.500.000 lei  ● Suma minimă ce poate fi solicitată este de 50.000 lei, iar suma maximă este de 250.000 lei  ● Termenul maxim de finalizare al proiectelor este 14.12.2018.

Solicitantul poate depune mai multe propuneri de proiecte în cadrul unei sesiuni de selecţie, iar în situaţia în care, în urma analizei, se stabileşte că sunt eligibile două sau mai multe dintre acestea, se va selecta proiectul care stabileşte cel mai mare punctaj.

Dosarele de participare pot fi transmise şi prin poştă, în plic închis, cu confirmare de primire, la Registratura Generală a Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, b-dul Unirii nr. 22, sector 3, Bucureşti, cu menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională – „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial”, cu condiţia să fie înregistrate la Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale până la data limită stabilită în anunţul public.

Plicul conţinând dosarele trebuie să cuprindă următoarele informaţii:

 • denumirea completă şi adresa solicitantului;
 • titlul proiectului;
 • sesiunea de depunere;
 • menţiunea pentru Departamentul Identitate Națională – „manifestări/acţiuni/proiecte de aniversare a Centenarului României (1918 – 2018) şi a Primului Război Mondial”.

Dosarele de participare ale solicitanților trebuie să conţină următoarele documente:

 • cererea de finanţare nerambursabilă tipizată, completată, semnată și ștampilată de către reprezentantul legal al solicitantului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Ghid; cererea de finanţare nerambursabilă se completează prin descărcarea formularului tipizat;
 • actul constitutiv și statutul, actualizate, precum și actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale solicitantului, precum şi actele adiționale, după caz, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină;
 • certificatul de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, unde este cazul, în conformitate cu legislaţia în vigoare, în copie certificată „conform cu originalul”;
 • certificatul de atestare fiscală emis de organele teritoriale de specialitate ale Ministerului Finanţelor Publice, precum și Certificatul fiscal emis de administraţiile locale, aflate în termen de valabilitate, în original;
 • adeverinţă/extras din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, eliberat de către instanţa competentă/Ministerul Justiţiei, care atestă că acesta nu se află în procedură de dizolvare, nu mai vechi de 30 de zile de la data emiterii, sau alte acte doveditoare ale dobândirii personalității juridice, în copii certificate „conform cu originalul” şi semnate pe fiecare pagină;
 • dovada existenței altor surse atrase/proprii, respectiv contracte, facturi şi documente de plată, după caz;
 • CV-urile membrilor echipei, conform poziției ocupate în proiect.

Dosarele de participare vor fi transmise până cel mai târziu în data de 29 octombrie  2018, ora 17:00, la sediul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale din B-dul Unirii nr. 22, 030833, Sector 3, București (în atenţia Departamentului Identitate Națională). Dosarele transmise sau înregistrate ulterior datei limită prevăzute în anunţul public nu vor participa  la selecţie.


Acum poți urmări știrile DirectMM și pe Google News.


Lasă un comentariu